Programın Uygulanması

Günümüzde farklı düzeylerde eğitim gerçekleştirmek adına sınıfta yapılan uygulamaların evrensel anlamda doyurucu ve etkili uygulamalar olma niteliğini yitirmeye başladığı bir gerçektir. Bu kapsamda ilgileri, ihtiyaçları, bireysel yetenekleri, yaşları, öğrenim düzeyleri, coğrafi ve ekonomik koşulları farklı olan ya da herhangi bir nedenle eğitim engeli bulunan bireylere çeşitli eğitim seçenekleri sunmayı ve farklı öğrenme ortamları oluşturmayı amaçlayan açık ve uzaktan eğitim uygulamalarının önemi artmaktadır.

Uzaktan eğitim; mesafe olarak uzak yerleşim yerlerinde yaşayan kişilerin eğitimine ilişkin kaynak ve öğretmenden yoksun olmaları, fiziksel bir engeli ya da hastalığı olan kişilerin eğitim ihtiyaçları, örgün öğretime devam edememiş kişilerin eğitim gereksinimleri, vatanî görevini yerine getirmekte olan er ve erbaşların eğitim gereksinimleri, cezaevlerinde bulunan hükümlülerin eğitim ihtiyaçları nedenlerine bağlı olarak ortaya çıkmış bir eğitim yaklaşımıdır.

Uzaktan eğitim, bilgisayar yoluyla iletişim, ses ve video konferanslar gibi interaktif medyanın kullanıldığı, öğrenmenin sosyal bir süreç olarak tanımlandığı bir kavramdır. Uzaktan eğitim, eğitimci ve öğrencinin genelde uzak mesafede olduğu, iletişimin teknolojilerle gerçekleştirilebildiği, planlı ve resmi bir eğitimdir.

Bu program, harmanlanmış öğrenme yaklaşımı ile uzaktan ve yüz yüze eğitimle uygulanacak Fotovoltaik Güneş Panelleri Kurulumu ve Hibrit (Güneş-Rüzgâr) Sisteme Entegrasyonu (Harmanlanmış Öğrenme) Programının kapsamını, dikkate alınması gereken hususları ve programda bulunması gereken bölümler ile bu bölümlerin içeriklerinde yer alacak hususları tanımlar.

Kurs programının uzaktan yürütülecek kısmı eş zamansız (asenkron) olarak uygulanacaktır.

Kurs programı için belirlenmiş olan modüller uzaktan ve yüz yüze yürütülecek biçimde tasarlanmıştır. Program amaçlarına erişebilmek için kursiyere giriş düzeyindeki kazanımların öğrenme etkinlikleri uzaktan, uygulama düzeyindeki kazanımların öğrenme etkinlikleri ise yüz yüze sağlanacaktır. Bu bağlamda aynı modülün birinci bölümü ikinci bölümünün ön koşuludur.

Kurs programı Hayat Boyu Öğrenme Genel Müdürlüğünce yetkilendirilmiş olan halk eğitimi merkezlerinde uygulanacaktır.

Kurs programının uygulanmasında bağımsız çalışma ve özerklik kuramı, endüstrileşme kuramı, iletişim ve etkileşim kuramı, transaksiyonel (yaşantısal) uzaklık kuramı, işbirlikçi özgürlük kuramı, sorgulama topluluğu kuramı, öz-yönelim öğrenme kuramı ve etkileşim eşdeğerliği teoremi gibi uzaktan eğitime özgü kuram ve ilkelerinden ihtiyaç duyulduğu şekilde faydalanılır.

Kurs programı Genel Müdürlüğümüz uzaktan eğitim platformu üzerinden uygulamaya konulacaktır. Uzaktan eğitim platformu eğitim faaliyetlerinin istenilen kaliteye ulaşabilmesi ve öğrenci-öğretmen, öğrenci–eğitim materyali etkileşiminin sağlanabilmesi için; öğretim materyali sunma (etkileşimli e-kitap, elektronik kitaplar, ses, video, animasyon, soru, grafik ve metinler), sunulan öğretim materyalini paylaşma ve tartışma, dersleri yönetme, canlı ders, elektronik ortamda ölçme-değerlendirme (çevrimiçi test) ve geri bildirim sağlama, öğrenme materyallerini düzenleme, alınan eğitimlerle ilgili kayıtları tutma, takip etme ve ilgili raporları alma gibi işlevleri yerine getirmek üzere tasarlanmıştır.

Kurs programının uzaktan bölümüne ait dijital içerik, Genel Müdürlüğümüz uzaktan eğitim platformu üzerinden, yetkilendirilmiş halk eğitimi merkezlerince kursiyerlere eş zamansız olarak uygulanacaktır. Yüz yüze yürütülecek modüller için de Genel Müdürlüğümüz uzaktan eğitim platformunda yer alan içerikler kullanılacaktır.

Program boyunca kursiyerlerin yüz yüze derslere ek olarak ders öncesi ve ders sonrası çevrimiçi öğrenme ortamlarını da kullanması beklenir. Çevrimiçi ortamlarla yüz yüze ortamların bir arada kullanılması harmanlanmış öğrenme olarak tanımlanır. Harmanlanmış öğrenme, yüz yüze öğrenme ile çevrimiçi öğrenmeyi bütünleştirme, farklı öğrenme kuramlarını, yöntem ve tekniklerini bütünleştirme, sınıftaki öğrenme sürecini çeşitli çevrimiçi teknolojiler ile destekleme sürecidir.

Kurs programına öğrenci kabulü ve belgelendirme gibi iş ve işlemler e-Yaygın sistemi üzerinden gerçekleştirilecektir.